Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2014

Εκείνος πού τρέχει εδώ και εκεί, κάνει «πνευματικό τουρισμό» και χάνει τις ώρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς να ωφελείται (Γέροντας Παΐσιος)

Εκείνος πού τρέχει εδώ και εκεί, κάνει «πνευματικό τουρισμό» και χάνει τις ώρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς να ωφελείται (Γέροντας Παΐσιος)

«Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»
Το πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση
ΠΑΛΙΑ εναι συνήθεια τν περισσοτέρων προσκυνητν το γίου ρους νά πισκέπτονται φημισμένους πατέρες, νά τούς ρωτον διάφορα πράγματα καί νά τούς παρασέρνουν σέ σχολιασμό τς πολιτικς πικαιρότητας, δίνοντάς τους λλιπες πληροφορίες. Τό ποτέλεσμα εναι ρνητικό, γιατί ,τι κον τό δέχονται ς ρθό, λλά στή συνέχεια τό ρμηνεύουν μέ τά δικά τους κριτήρια καί συμπεραίνουν σφαλμένα. Ο πολλές γνμες πού κον τούς προκαλον σύγχυση, χωρίς νά τό καταλαβαίνουν, καί τό πιό νησυχητικό δέν ποκομίζουν καμιά πνευματική φέλεια.
πιστρέφοντας στά δια ο προσκυνητές ατοί διηγονται τά σα κουσαν, μέ τή δική τους πάντα ρμηνεία, καί προκαλον ναστάτωση στούς νυποψίαστους καί πλούς νθρώπους. Τό φαινόμενο εναι συχνό καί πρέπει νά περιοριστε, σο φυσικά εναι δυνατό κάτι τέτοιο. Ο πατέρες πρέπει νά προσέχουν σέ ποιούς μιλνε καί τί τούς λένε. Γιατί, δυστυχς, πολλοί νθρωποι θεωρητικά βρίσκονται ντός τς κκλησίας, στήν πράξη μως εναι μακριά. Δέν χουν καλή προαίρεση καί εναι περιορισμένης ντίληψης. ποιος θέλει νά πείσει ατούς τούς νθρώπους κοπιάζει ματαίως. Εναι σάν νά πιδιώκει νά βάλει να κιλό γάλα σέ να μικρό φλιτζάνι. Δέν γίνεται. Θά χυθε πωσδήποτε.
κενος πού πηγαίνε στό ρος χάριν φελείας, ς περιορίζεται σέ να πατέρα, γιά νά μή χάνει τό χρόνο του καί νά μή ταλαιπωρεται μέ γνμες πολλν, πού συχνά εναι καί λληλοαναιρούμενες. Γέροντας Παΐσιος λεγε τι ποιος συμβουλεύεται να πατέρα καί προσπαθε νά φαρμόσει στή ζωή του ,τι το πε, χει θετική βοήθεια. ντίθετα, κενος πού τρέχει δ καί κε, κάνει «πνευματικό τουρισμό» καί χάνει τίς ρες του ταλαιπωρούμενος, χωρίς νά φελεται.
προσκυνητής το γίου ρους πρέπει νά χει ταπεινό φρόνημα καί νά περιορίζει σο γίνεται τήν περιέργειά του. Μόνο τσι θά μπορέσει νά ξιοποιήσει τόν ερό τόπο καί νά βιώσει μυστικές καταστάσεις, πού ξω στόν κόσμο κάτι τέτοιο εναι πολύ δύσκολο. Προσωπικά χω διαμορφώσει τήν ποψη τι που καί νά βρεθε κανείς, ν πράγματι χει πνευματικά νδιαφέροντα, θά βρε ατό πού θά τόν θρέψει καί θά τόν σταθεροποιήσει στήν κατά Χριστόν ζωή. Δόξα τ Θε πάρχουν καί κτός γίου ρους εροί τόποι, που μπορε νά βρε κανείς τή γλυκύτατη συχία καί νά προσευχηθε μέ κατάνυξη καί νά ναπτερωθε. σως νά εναι δυσκολότερη συνάντηση μέ κάποιο νάρετο κληρικό μοναχό, λλά ο προϋποθέσεις πάρχουν, ρκε νά χει κανείς πραγματική ναζήτηση γιά κάτι τέτοιο.
Παντο πάρχουν ο ληθινοί νθρωποι το Θεο καί μπορε κανείς νά πικοινωνήσει μαζί τους καί νά φεληθε πνευματικά. Χρειάζεται μως γαθή προαίρεση καί τό ταπεινό φρόνημα. ταν λείπουν ατά καί γγέλους νά συναντήσει κάποιος, δέν πρόκειται νά δεχτε τήν πίδραση, πού παιτεται, γιά νά σταθεροποιηθε στήν κατά Χριστόν ζωή.
Ορθόδοξος Τύπος
18/1/2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου