Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013

Γέρ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος: “ΕΡΧΕΣΘΕ, ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΑ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΑ”

Γέρ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος: “ΕΡΧΕΣΘΕ, ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΑ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΑ”
ΕΡΧΕΣΘΕ, ΟΤΙ ΗΔΗ ΕΤΟΙΜΑ ΕΣΤΙ ΠΑΝΤΑΟ ουράνιος Πατέρας, για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων ετοιμάζει Δείπνο μέγα, στο οποίο προσκαλεί όλα τα τέκνα Του. Θέλει να μη λείψει κανείς. Θέλει να καθίσουν όλοι στο Δείπνο , που για αυτούς ετοίμασε και παρέθεσε. Θέλει να το γευτούν, να δουν και να πεισθούν ότι “Χρηστός ο Κύριος“. Για αυτό και απευθύνει προς όλους μας σήμερα : Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι πάντα“. Αλλά ποιο είναι το Δείπνον αυτό και ποια τα εδέσματά του;
Το Δείπνο τούτο είναι ο Μυστικός Δείπνος της Καινής Διαθήκης. Είναι ο Μόσχος ο σιτευτός. Ο Αμνός, που υπέρ της σωτηρίας του κόσμου με τη θέλησή Του σταυρώθηκε. Είναι το αίμα και το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι η Αγία Κοινωνία και Μετάληψη, προς την οποία προσκαλεί ο ουράνιος Πατέρας πάντοτε μεν, εξαιρέτως δε κατά τη Μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Τότε που ο “ ἄναρχος ἄρχεται και μορφήν δούλου λαμβάνει, ὁμοιωθείς το καθ’ ἡμᾶς , εἰς τό γενέσθαι ἡμᾶς συμμόρφους τῆς εἰκόνος   τοῦ Υἱοῦ Αὐτοῦ . Είναι το Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας το οποίο εδόθη εις βρώσιν και πόσιν ημών, για να χρησιμεύσει “καὶ ως ἀρραβῶν της μελλούσης ζωῆς καὶ βασιλείας“, είναι “ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς“,  εκ του οποίου όποιος φάει  θα ζει εις τον αιώνα. Από αυτό ο καθένας μπορεί να εννοήσει τη σημασία και αξία της προσκλήσεως αυτής. και ομως παρατηρείστε ότι αν και η προσκληση κανέναν δεν εξαιρεί “χριστιανός ή πιστός” όχι λίγοι “ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι π ά ν τ ε ς, προφασιζόμενοι τις γνωστές δικαιολογίες όπως, οι μεν οτι αγρόν ηγόρασαν,ο άλλος ” ζεύγη βοών ηγόρασα πέντε και πορεύομαι δοκιμάσαι αυτά”, άλλος δε ότι “γυναίκα έγημα και δια τούτο ου δύναμαι ελθείν”. Και προφασιζόμενοι αυτά, διότι ως μη ώφειλεν, ούτε την κυριαρχική φωνή του Κυρίου μας εννοούμε και συναισθανόμαστε, ούτε ότι δεν είναι δικαίωμά μας να μην αποδεχώμαστε την πρόσκληση, εφόσον θέλουμε να ανήκουμε στις τάξεις του Ορθοδόξου Πληρώματος και εφόσον επισήμως δεν εδηλώσαμεν το αντίθετο. Αλλά ούτε και ποτέ ασχοληθήκαμε σοβαρά και εμβαθύναμε στο νόημα της κατακλείδος της σημερινής παραβολής “λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεται μου τοῦ δείπνου Ναι! Διότι νομίζουν ότι φιλολογικώς γράφτηκε το “ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπουκαὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς“…Εφόσον θέλεις να είσαι και λέγεσαι χριστιανός, δεν είναι δικαιωμα σου να αποποιηθείς την προσκληση, ούτε να προβάλεις προφάσεις προς αποφυγή ή αναβολή. Έχεις καθήκον να ετοιμασθείς για να προσέλθεις και συμμετέχεις  της Μυστικής Τραπέζης. Μη προσερχόμενος δε και παραλείπων το καθήκον τούτο και την υποχρέωσή σου, αναλαμβάνεις βαρύτατες ευθύνες παράβασης του σοβαρότερου των καθηκόντων σου. Ποιες είναι οι ποινές και τιμωρίες που συνεπάγεται η παράβαση αυτή, δεν ειναι δύσκολο να τις μάθεις διότι παρατίθενται στο σημερινό Ιερό Ευαγγέλιο : “οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεται μου τοῦ δείπνου“, τα οποία λόγια απλούστερα σημαίνουν “ οὐκ οἶδα ὑμᾶς πορεύεσθε ἀπ᾿ ἐμοῦ
Χριστιανέ! όσον καιρόν έχεις , πράξε οτι σε συμφέρει. Πρόσεχε μόνο από την απάτη των δικαιολογιών και προφάσεων, διότι πολλές από αυτές μέχρι σήμερα έχουν αποπλανήσει και εις αιώνιον απώλεια οδηγήσει…
Απόσπασμα απο το βιβλίο: “ΕΥΣΕΒΕΙΣ ΜΕΛΕΤΑΙ….” ΑΡΧ. ΓΕΡΒΑΣΙΟΥ ΧΑΡ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Aπόδοση στη νεοελληνική: Χάδλα Παναγιώτα, Μορ. Βιολόγος, MSc
Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πνευματικό μου πατέρα Πρωτ. Παναγιώτη Δ. Ρούβαλη, για τη δωρεά του ψυχωφελούς αυτού βιβλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου