Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021

Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος: Η αγάπη κάμνει τους ανθρώπους ευτυχείς!


Ο Ιερομόναχος, Γέροντας, π. Φιλόθεος Ζερβάκος (1884-1980).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Η αιτία της υποταγής των εθνών εις τον Χριστιανισμόν είναι η αγάπη.

Η αγάπη, το γλυκύ όνομα και πράγμα, την οποίαν αγάπην, εάν είχον όλοι οι άνθρωποι, πόσον ευτυχείς θα ήσαν!

Εάν υπήρχε αγάπη αληθής, πραγματική, αγνή, καθαρή και ειλικρινής εις τους ανθρώπους, δεν θα υπήρχε πτωχός επί της γης ούτε δυστυχής.

Διότι, εάν υπήρχον τοιούτοι δυστυχείς και πτωχοί, οι άλλοι οι έχοντες αγάπην, θα έσπευδον να τους βοηθήσουν, να τους παρηγορήσουν.

Εάν υπήρχε αγάπη αληθινή, δεν θα υπήρχε κακία επί της γης, ούτε ψεύδος, ούτε επιορκία, ούτε καταλαλιά και συκοφαντία ούτε πλεονεξία και φιλαργυρία, ούτε φθόνος και φόνος.

Η έλλειψις της αγάπης επιφέρει όλας τα κακίας, τας συμφοράς, τας δυστυχίας, τους πολέμους, τους σεισμούς, τους καταποντισμούς, αναστατώνει το σύμπαν.

Επειδή λοιπόν η αγάπη κάμνει τους ανθρώπους ευτυχείς, ήθελα και επεθύμουν να ανέβαινα εις ένα βουνόν πολύ υψηλόν και να είχα φωνήν μεγάλην να φωνάξω, ώστε να με ακούση όλος ο κόσμος και να είπω:

Άνθρωποι, άνθρωποι, ινά τι αγαπάται την ματαιότητα και ζητήτε ψεύδος, πλεονεξίαν και αδικίαν; ινά τι φθονήτε αλλήλους;

Θέλετε να γίνετε ευτυχείς και εις ταύτην την πρόσκαιρον ζωήν και ευτυχέστεροι εις την μέλλουσαν και αιώνιον;

Αγαπήσατε τον Θεόν με όλην σας την ψυχήν και την καρδίαν, αγαπήσατε και τον πλησίον σας, ως τον εαυτόν σας.

Εις ταύτας τας δύο εντολάς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται. Αλλ’ επειδή τούτο είναι αδύνατον, περιορίζομαι να γράψω και να δημοσιεύσω ταύτα.

 

Από το βιβλίο ο Γέρων Φιλόθεος Ζερβάκος, «Ο ουρανοδρόμος οδοιπόρος, (1884-1980)”, των εκδόσεων Ορθόδοξος Κυψέλη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου